KVKK MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ-ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

KVKK uyarınca Türkiye –ESENYURT-İSTANBUL 'da kurulu PRİMO TEKNİK ISI VE SU SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş ("PRİMO TEKNİK A.Ş.") Veri Sorumlusudur.

PRİMO TEKNİK  A.Ş. olarak;  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("6698 sayılı Kanun") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin  ve internet sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız.

Bu aydınlatma metni, PRİMO TEKNİK A.Ş. ‘ye iş başvurusunda bulunanlar, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulunmak amacıyla internet sitesini ziyaret eden,  PRİMO TEKNİK A.Ş. yi arayan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, alt işveren ve alt işveren çalışanları veya kurumsal müşteri temsilcileri  için  geçerlidir.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun;

·        Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2.a)

·        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(m.5/2.c)  

·        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(m.5/2.ç)

·        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması(m. 5/2.d) 

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(m. 5/2.f)  şartları dâhilinde PRİMO TEKNİK A.Ş.’ye ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere içeren bilgileriniz), telefon aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, PRİMO TEKNİK A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e‐posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak uygun şekilde işlenebilecektir.

 KVKK kanunu ve ilgili menzuatın izin verdiği durum ve ölçüde kişisel bilgileriniz kaydedilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişiler ile paylaşılabilecek , gruplandırılabilecek, ve aşağıda belirtilen amaçlara uygun işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin toplama şekilleri :

·        PRİMO TEKNİK A.Ş.  internet siteleri ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

·        Satış ve pazarlama departmanı  çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; 

·        PRİMO TEKNİK A.Ş.  ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

·        Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme ve kullanılma amaçları :

·        Ticari ilişkileri yürütmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, geliştirmek

·        İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

·        İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, veri sahipleri ile iletişim kurulabilmek,

·        6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek

·        Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·        Ürün/hizmet teklifi sunabilmek, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek,  her türlü bilgilendirme,  tanıtım,  promosyon,  satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmek, siparişlerin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmek, açık rıza bulunması halinde müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri "gruplandırma" çalışmalarını yapmak, anket çalışmaları yapmak, veri - istatistiksel - risk analizleri yapabilmek, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının yürütmek, bülten ve davetiye göndermek,

·        Kalite yönetimi gereği ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, ürün,hizmet kalitesini arttırmak,

·        İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,

·        PRİMO Teknik A.Ş’ye ait iş yerlerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

·        Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

·        Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek

·        Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek

·        KVKK'dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

 

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilere aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile PRİMO TEKNİK A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şube ile ofislerinin faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılabilmektedir.

 
Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, PRİMO TEKNİK A.Ş. nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. PRİMO TEKNİK A.Ş., kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca PRİMO TEKNİK A.Ş.ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda PRİMO TEKNİK A.Ş.nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 KVKK Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca PRİMO TEKNİK A.Ş.' ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda PRİMO TEKNİK A.Ş.' ya iletilen talepler en geç  otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi veya  kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden şahsen, noter kanalıyla veya ilgili formu primoteknik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verileri Saklanma Süremiz Ne Kadar?

KVK Kanunu uyarınca, KVK Kanun’ u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hüküm kapsamında PRİMO TEKNİK A.Ş. elde ettiği kişisel verileri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

PRİMO TEKNİK A.Ş. olarak, siz değerli ziyaretçilerimizin internet sitemiz ziyareti süresince, bilgi güvenliği politikamız çerçevesinde, internet sayfasının kullanımını kolaylaştırmak ve sizlerin gelecek ziyaretlerini kişiselleştirmek, sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak, ihtiyaç ve ilgilerinizi anlamak için çerezler, pikseller ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Kullanılan çerezlerin bir kısmı uluslararası internet protokolleri sebebiyle zorunlu olan çerezler olup, bunların kapatılması veya devre dışı bırakılması durumunda internet sayfamızın tarayıcınızda gerekli kapsam ve içerikte gözükmeyeceğini hatırlatmak isteriz

Çerez Nedir?

İnternet sitelerinin çalışma prensipleri mevcut teknolojiler nedeniyle hemen hemen bütün internet siteleri çerezler kullanmaktadır. Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında internet tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıtlı ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Böylece internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre belirler.

Çerezler Niçin Kullanılır?  Çerezler, daha önceki internet sitesi ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin internet sitemiz tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacı ile kullanılır.

İnternet sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme : Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.

Kullanıcının bu siteyi ziyarete devam etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.